Browse Our Dictionary
S

sexual dysfunction

འཁྲིག་སྤྱོད་ཉམས་པ། འཁྲིག་སྤྱོད་ཉམས་སྐྱོན། = གང་ཟག་ཅིག་གམ། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་འདུས་པའི་གནས་སྐབས་རེག་པའི་ཚོར་བ་བྲལ་ཞིང་མོས་པ་ཉམས་པ་དང་། ཆགས་པ་མི་སྐྱེས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་མྱོང་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག