Browse Our Dictionary
S

sexual orientation

འཁྲིག་སྦྱོར་མོས་ཕྱོགས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་རམ། སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་གང་རུང་དང་ལྷན་དུ་འཁྲིག་སྦྱོར་སྤྱོད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ།