Browse Our Dictionary
S

sexually transmitted disease(STD)

འཁྲིག་སྤྱོད་འགོ་ནད། = འཁྲིག་སྤྱོད་བརྒྱུད་དེ་ཕན་ཚུན་ལ་འགོ་བའི་རེག་དུག་གི་ནད་རིགས།