Browse Our Dictionary
S

share

མཉམ་སྤྱོད། བརྒྱུད་སྤེལ། = མི་གཞན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་འགྲེམས་འཇོག་བྱེད་པ།