Browse Our Dictionary
S

shift and stay

སྤོས་འཇོག= གལ་སྲིད་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་ལུས་པོའི་ནང་ཚོར་བ་མི་བདེ་བ་ཞིག་དོ་སྣང་བྱུང་ན། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཚོར་སའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ལ་དོ་སྣང་ཁ་སྤོས་ཏེ་དེར་ཁྱུག་ཙམ་རིང་སེམས་གཏད་ནས་སྡོད། བྱེད་སྟངས་འདིས་དབང་རྩའི་མ་ལག་ལ་ངལ་གསོ་སྟེར་ནས་ལུས་པོའི་ནང་བརྟན་ཆའི་ཚོར་སྣང་སྐྲུན་པར་བྱེད།