Browse Our Dictionary
S

shipment

༡། དོས་ཟོག་རྩ་འབོར། = དོས་ཟོག་གཅིག་གི་ངོ་བོར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་དངོས་ཟོག་གི་གྲངས་འབོར། ༢། དངོས་ཟོག་སྐྱེལ་འདྲེན། = གནམ་ས་མཚོ་གསུམ་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་དངོས་ཟོག་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག