Browse Our Dictionary
S

shock wave

སྦིར་རླབས། = སྒྲའི་མྱུར་ཚད་ལས་མགྱོགས་པའི་གཟུགས་ཕུང་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་དམ། ཡང་ན་འབར་གས་དང་ས་ཡོམ་ལྟ་བུ་གང་རུང་ཞིག་གིས་རྐྱེན་པས་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སམ་ཚ་དྲོད་འཕར་སྣོན་བྱུང་བའི་རླབས་ཤིག