Browse Our Dictionary
S

shopping cart

com ༡། ཉོ་ཆའི་བླུག་སྣོད། = དངུལ་སྤྲོད་ཉོ་ཆ་མ་ཟིན་པའི་བྱ་རིམ་བར་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་བདམས་ཏེ་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག ༢། ཉོ་བྱེད་ཁུག་མ། = ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་ཆེན་གྱི་ཚོང་ཤག་པས་ཉོ་ཆ་བརྒྱབ་པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་འཁུར་སའི་ཆེད་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་ལྟོ་ཕད་དམ་བླུག་སྣོད་ཅིག