Browse Our Dictionary
S

shopping cart

༡། ཉོ་ཆའི་བླུག་སྣོད། = དངུལ་སྤྲོད་ཉོ་ཆ་མ་ཟིན་པའི་བྱ་རིམ་བར་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་བདམས་ཏེ་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག