Browse Our Dictionary
S

shout out

ལེགས་གསོལ་མིང་འབོད།= སྐྱེ་བོ་ཞིག་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ་གང་ཞིག་ཏུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་མཚོན་ཆེད་མིང་ནས་འབོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག