Browse Our Dictionary
S

show cause order

རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད་བཀོད་ཁྱབ། = ཁྲིམས་དཔོན་ནས་ཐག་གཅོད་དམ་བཀོད་ཁྱབ་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་གནང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་འདོན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ། གྱོད་ཡའི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ངོ་བཅར་གྱིས་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་བཀོད་བྱུས་སྟོན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག