Browse Our Dictionary
S

shower

ཁྲུས་ཟེགས། =གཟུགས་པོ་འཁྲུད་སྐབས་རང་ཉིད་ཁྲུས་ཁང་ནང་ཡར་ལངས་ཏེ། ཆུ་སྦུག་ཅིག་གི་སྦུ་ག་ཆུང་ངུ་དུ་མ་ནས་ཆུ་ཐིགས་དུས་གཅིག་ཏུ་འབབ་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག