Browse Our Dictionary
S

showman

འཁྲབ་སྟོན་པ། =ཁྲོམ་འདུས་དང་། སྒྱུ་རྩེད་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གམ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ལྟ་བུ་རང་གི་འཚོ་ཐབས་ཆེད་འཁྲབ་སྟོན་ལས་ཚན་གང་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག