Browse Our Dictionary
S

showstopper

xx ༡། དགའ་མོས་ཆེ་བའི་འཁྲབ་ཚན། = མང་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་དགའ་བསུ་བྱེད་པའི་གཞས་སྣའམ་འཁྲབ་སྟོན་ཞིག ༢། འགོག་རྐྱེན། =གང་ཞིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་གནོད་པར་བྱེད་པའི་རྐྱེན།