Browse Our Dictionary
S

shuttle service

ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར། = མཚོ་ལམ་དང་ས་ལམ། མཁའ་ལམ། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཅས་བརྒྱུད་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མཁན་གྱི་མིའམ་དོས་ཆས་སོགས་གཏན་འཁེལ་བཟོས་པའི་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་བར་ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག