Browse Our Dictionary
S

sidecar

ཟུར་སྦྱར་འགྲུལ་འཁོར།= འཁོར་ལོ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་གཞོང་པའི་ནང་འགྲུལ་པ་བཞོན་ཏེ་སྦག་སྦག་གི་ཟུར་དུ་སྦྱར་ཏེ་བགྲོད་པར་བྱེད་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་གྲས་ཤིག