Browse Our Dictionary
S

sigmoid colon

གཉེ་མ། = ལོང་གའི་གཞུག་དང་གཞང་གི་མགོ་གཉིས་བར་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་སྟེ། རྒྱུད་བཞི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། གཉེ་མ་ནི་སྲིན་ལོང་གི་གཞུག་ནས་གཞང་ནག་པོའི་བར་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་ཟེར། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།