Browse Our Dictionary
S

signboard

com,trans ༡། སྒོ་བྱང་། = ཐོན་རྫས་སམ་ཚོང་ལས་ཀྱི་མིང་ངམ་ལས་རྟགས་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ལེབ་བྱང་། ༢། ལམ་བྱང་། = འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མཁན་དང་སྣུམ་འཁོར་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ཕྱོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ལེབ་བྱང་།