Browse Our Dictionary
S

silent auction

མངོན་མེད་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་རྒྱུར་རིན་འབབ་ཇི་སྤྲོད་ཡིག་སྐོགས་ཁ་སྦྱར་ཏེ་སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ཞིག