Browse Our Dictionary
S

silverweed

གྲོ་མ། = གྲོ་མ་ཞེས་བྱ་ཁ་ལུང་སྐྱེ། ལོ་མ་སྔོ་སྐྱ་འོག་དཀར་ཅན། ལོ་སྡོང་ས་སྟེང་ཁྱབ་པར་བདལ། ངར་བ་དམར་པོ་དྲ་བ་བརྐྱང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ་མདངས་དང་ལྡན། རྩ་བ་རྡོག་པོ་རིལ་མ་འདྲར། སྟོན་གྲོ་བཟང་ལ་དཔྱིད་གྲོ་ངན། ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ལོ་མང་ངམ་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་མེ་ཏོག་འདབ་མ་བཞི་ཅན་ཡིན་པར་སྣང།