Browse Our Dictionary
S

sinecure

ལས་མེད་ཀྱི་གནས་བབས། འགན་མེད་ཁེ་ཕན། = འཆར་ཅན་གྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཀྱང༌། ལས་ཀ་ཅི་ཡང་མེད་པའམ་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་པའི་གོ་གནས་སམ་ལས་འགན་ཞིག