Browse Our Dictionary
S

sinicization

རྒྱར་སིམ། རྒྱ་སྒྱུར། = རྒྱ་རིགས་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་གཞུང་དང་། རྒྱ་རིགས་མི་མང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཚུད་སྟངས།