Browse Our Dictionary
S

sinologist

རྒྱ་ནག་རིག་པ་བ། = རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་བཅས་པའི་སྲིད་འབྱོར་གནས་གསུམ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པའི་མི་སྣ།