Browse Our Dictionary
S

skeleton

anat ༡། རུས་སྒྲོམ། = མིའམ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པོ་སྐྱོར་བར་བྱེད་པའི་རུས་སྒྲོམ་ཞིག ༢། ཀེང་རུས། = ཤ་མེད་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀྱི་རུས་ཁོག་ཆ་ཚང་གི་མིང་། ཡང་ན་ཤ་མེད་པའི་རུས་སྒྲོམ་ཙམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག