Browse Our Dictionary
S

skull session

ཀླད་པ་དཀྲུག་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ། = ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་སྲིད་ཇུས་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་བསམ་ཞིབ་གྲོས་སྡུར་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག