Browse Our Dictionary
S

sleeping sickness

གཉིད་ནད། =ཚ་བ་འཕར་ཞིང་། ནུས་ཤུགས་ཆེས་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བ། ལྗིད་ཚད་ཆག་པ། སྐབས་རེ་འཆི་སྐྱོན་ཡང་ཡོང་ཉེན་གྱི་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ནས་མཆེད་པའི་ནད་གཞི་ཞིག