Browse Our Dictionary
S

slug fest

འཁྲུག་རྩོད་དྲག་པོ། = སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའམ་ཧ་ཅང་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག