Browse Our Dictionary
S

smear test

མངལ་སྒོའི་འབྲས་ནད་བརྟག་ཐབས། = བུད་མེད་ཀྱི་མངལ་ཁ་ནས་མཚོན་བྱེད་ཕྲ་ཕུང་འགའ་བཀོག་སྟེ་བུ་སྣོད་ཀྱི་འབྲས་ནད་ཡོད་མེད་བརྟག་ཐབས་ཤིག