Browse Our Dictionary
S

social conscience

སྤྱི་ཚོགས་སེམས་ཁུར། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱིམ་མེད་དབུལ་ཕོངས་ལྟ་བུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་ལ་དོ་སྣང་དང་ཤེས་རྟོགས།