Browse Our Dictionary
S

social learning theory

སྤྱི་ཚོགས་གོ་རྟོགས་རྣམ་གཞག = གཞན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པར་བརྗོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག