Browse Our Dictionary
S

sole proprietor

ཁེར་གཉེར་ཚོང་ལས་པ། ཁེར་བདག = ཚོང་རོགས་དང་ཚོང་སྡེ་གང་གི་ཡང་ཐེ་གཏོགས་མེད་པར་ཚོང་ལས་གང་ཞིག་ཁེར་རྐྱང་གིས་དབང་བའི་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག