Browse Our Dictionary
S

soul mate

སྙིང་གྲོགས། = སོ་སོའི་འདོད་འདུན་དང་མྱོང་ཚོར་སོགས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པར་གྲོགས་འདྲིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག