Browse Our Dictionary
S

sound insulation

བརྒྱུད་འགོག = དངོས་གཟུགས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་འགོག་པ་ལ་ཚད་གཞིའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས། སྟུག་ཚད་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འགོག་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པ་རེད།