Browse Our Dictionary
S

sound therapy

དབྱངས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།= སྒྲའི་དབྱངས་འགྲོས་གང་ཞིག་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བཟླས་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ནུས་པ་དང་། བག་ཟོན། གུ་ཡངས་སོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ།