Browse Our Dictionary
S

space bar

སྟོང་མཐེབ། = ཚིག་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སུ་བར་སྟོང་གི་ཆེད་དུ་གནོན་རྒྱུའི་ལྕགས་པར་རམ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐེབ་གཞོང་སྟེང་གི་མཐེབ་གནས་ནར་མོ་ཞིག