Browse Our Dictionary
S

spaceport

མཁའ་ཚུགས། = བཅོས་མའི་རྒྱུ་སྐར་དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་མཁའ་སྤྱོད་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་བར་སྣང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཚོད་ལྟ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་བཟོས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག