Browse Our Dictionary
S

spam

བསླུ་འཕྲིན།= ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། གཡོ་བྱུས། སྐྱོན་གཏོང་མཉེན་ཆས་བརྒྱུད་གཏོང་བྱ་ཆེད་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་བསྐུར་ཡུལ་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་ལམ་ནས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བཏང་བའི་འཕྲིན་ཐུང་ངམ་གློག་འཕྲིན་གྱི་རིགས།