Browse Our Dictionary
S

special act

ཁྱད་བཅས་ཁྲིམས་ཡིག དམིགས་བསལ་བཅས་ཁྲིམས། = གནས་སྟངས་སམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་ཁོ་ན་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏེ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག