Browse Our Dictionary
S

special session

ཚོགས་དུས་འཕར་མ། དམིགས་བསལ་ཚོགས་དུས། = འཆར་ཅན་གྱི་ཚོགས་འདུའི་དུས་རིམ་ལས་ལོགས་སུའམ་འཕར་སྣོན་དུ་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་དང་གྲོས་ཚོགས། ཡང་ན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཚོགས་འདུ།