Browse Our Dictionary
S

special theory of relativity

དམིགས་བསལ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག = བེམ་གཟུགས་དང༌། དུས། བར་སྣང་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་གདོས་ཚད་དང་ནུས་ཤུགས་གཉིས་དོ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་གདོས་ཚད་དང་རིང་ཚད། དུས་བཅས་མྱུར་ཚད་དང་ལྷན་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་གསལ་སྟོན་བྱེད།