Browse Our Dictionary
S

specific performance

ཆེད་དམིགས་བཀོད་ཁྱབ། = གན་རྒྱའི་ནང་གསལ་བའི་གནད་དོན་རིགས་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་དགོས་པར་ནན་སྐུལ་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག