Browse Our Dictionary
S

specimen

༡། * མཚོན་དཔེ། = སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་སམ་རིགས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག ༢། med བརྟག་དཔེ། = ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་རྒྱུའི་གཅིན་པའམ་ཁྲག ཡང་ན་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་ཞིག