Browse Our Dictionary
S

speech recognition software

ངག་འཛིན་མཉེན་ཆས། = བརྗོད་ཚིག་གང་ཡིན་ཀམ་པུ་ཊར་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག