Browse Our Dictionary
S

speech therapy

ངག་བཅོས། ངག་སྐྱོན་བཅོས་ཐབས། = སྒྲ་གདངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འདོན་ཚུལ་ལྟ་བུས་མཚོན་སྐད་ཆ་དག་གསལ་བཤད་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་ཕན་གྲོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཅོས་ཐབས་ཤིག