Browse Our Dictionary
S

Speed

༡། phys མགྱོགས་ཚད། = དུས་ཚོད་ཀྱི་རྩི་གཞི་ཞིག་གི་ནང་ཇི་ཙམ་སྐྱོད་པའི་རྒྱང་ཐག། ༢། adm མགྱོགས་པོ། = ལས་འགུལ་ལམ་འཕེལ་རྒྱས། གཡོ་འགུལ་སོགས་ཀྱི་ཚད་མྱུར་པོ།