Browse Our Dictionary
S

spider filter wrench

སྡོམ་ཚགས་གཅུས་སྐམ། = སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རུང་གི་ཚགས་ཀྱི་གཅུས་སྐམ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་རྐང་པ་གཉིས་ཅན་གྱི་སྐམ་འཛིན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་འཛིན་ཆའི་ནུས་པ་དང་ལས་ཆོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་འཐོབ་ཆེད་དུ་སོ་འཁོར་གྱིས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད།