Browse Our Dictionary
S

spinous process

ཟེ་རུས། = སྒལ་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་རུས་འབུར་ཞིག་དེ་ཚོ་སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་ནས་རྒྱབ་ངོས་སུ་བསྒྲིགས་ནས་བརྐྱངས་པ་ལྟར་ཡོད།