Browse Our Dictionary
S

staff welfare fund

ལས་བྱེད་བདེ་དོན་ཐེབས་རྩ། = སྤྱི་དམངས་སྲི་ཞུ་བའི་སེམས་ཤུགས་དང་ལས་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་གོང་སྤེལ་ཆེད་རྩེད་རིགས་དང་སྤྲོ་སྐྱིད་མཐུན་རྐྱེན་ཉོ་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཞིག