Browse Our Dictionary
S

stamp

༡། སྦྲགས་འཛིན། = ཡི་གེ་གཏོང་དུས་ཡིག་སྐོགས་དང་ཐུམ་བརྒྱབ་པའི་ཅ་དངོས་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྦྱར་བྱེད་ཀྱི་དངུལ་དོད་ཀྱི་ཤོག་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག ༢། ཐམ་ཀ ཐམ་ཀའི་རྟགས། = གང་ཞིག་གི་ངོས་སུ་བཀོད་རིས་སམ་མཚོན་རྟགས་རྒྱག་ཆེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་གམ། དེས་བརྒྱབ་པའི་རྟགས།