Browse Our Dictionary
S

stamp

༡། སྦྲག་འཛིན། =༡། ཡི་གེ་གཏོང་དུས་ཡིག་སྐོགས་དང་ཐུམ་བརྒྱབ་པའི་ཅ་དངོས་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྦྱར་བྱེད་ཀྱི་དངུལ་དོད་ཀྱི་ཤོག་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག