Browse Our Dictionary
S

state banquet

pol རྒྱལ་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན། = རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོའམ་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཆེད། མགྲོན་འབོད་ཞུས་པའི་དཔོན་ལ་དམིགས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྟོན་མོ།