Browse Our Dictionary
S

state of matter

བེམ་གཟུགས་གནས་བབས། = སྲ་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས་ཏེ། བེམ་གཟུགས་ཤིག་གནས་ཐུབ་པའི་གནས་བབས་གསུམ་པོ་དེ་དག་གང་རུང་གཅིག